FORMIGONS

H-25

Formigó HS-25

DESCRIPCIÓ:

Formigó predosificat formulat a base de mescla de ciment Portland, plastificants i àrids seleccionats que li proporcionen una gran docilitat i resistència. Especialment indicat per a treballs de farciment en els quals es requereixi una alta resistència.

USOS:

Destinat a la construcció d’estructures en edificis o altres tipus d’obres civils. Qualsevol tipus d’estructures de formigó armat i en massa. Ús estructural i no estructural.

   

H-20

Formigó HS-20

DESCRIPCIÓ:

Formigó predosificat formulat a base d’una mescla de ciment Portland, plastificants i àrids seleccionats que li proporcionen una gran docilitat i manejabilitat.

USOS:

Destinat per a ser utilitzat en voreres, voreres, canalitzacions, formigons de farciments, parets de formigó.

   

HL-20

Formigó HL-20 LLEUGER

DESCRIPCIÓ:

Formigó predosificat a base de ciment Portland, àrids lleugers i additius. Òptima resistència, molt bona manejabilitat. Destaca per la seva lleugeresa. Estructures resistents al foc, també per a capes d’aislament tèrmic.

USOS:

Destinat a tot tipus d’estructures lleugeres, rehabilitació de sostres afeblits, farciment de cambres d’aire, soleres de bany, cuina, cobertes, voladissos.