MORTERS
REVOCO

Morter CSIII Fi

DESCRIPCIÓ:

El Morter Revoco CSIII Fino és un morter de arrebossat a base de ciment Pórtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència per a la posada en obra.

USOS:

Revestiment de façanes arrebossades prèviament, tancaments de maó i bloc de formigó. Morter base per a posterior terminació amb pintura o altres acabats. Enlluït d’interiors. Aplicable a murs i sostres tant interiors com exteriors, manualment o mecànicament.

 

AVANTATGES:

 • Hidrofugat
 • Excel·lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Aplicació manual o mecànica
 • Aplicable directament sobre el tancament o sobre un arrebossat previ de morter
 • Impermeable a l’aigua de pluja i permeable al vapor d’aigua

Morter CSIII Gruix

DESCRIPCIÓ:

El Morter Revoco CSIII Gruix és un morter d’arrebossat a base de ciment Pórtland, àrids seleccionats i additius orgànics que li atorguen una extraordinària treballabilitat i adherència per a la posada en obra.

USOS:

Revestiment de façanes, tancaments de maó i bloc de formigó. Morter base per a posterior terminació amb pintura o altres acabats. Enlluït d’interiors. Aplicable a murs i sostres tant interiors com exteriors, manualment o mecànicament.

 

AVANTATGES:

 • Hidrofugat
 • Excel·lent treballabilitat
 • Interior i exterior
 • Aplicació manual o mecànica
 • Aplicable directament sobre el tancament
 • Impermeable a l’aigua de pluja i permeable al vapor d’aigua