ALTRES

Morter Autonivellant amb Fibres

DESCRIPCIÓ:

MORTER AUTOANIVELLANT AMB FIBRES és un morter autoanivellant a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats i polímers i fibres que li atorguen unes extraordinàries propietats de bombament, anivellació i unes excel·lents propietats mecàniques.

USOS:

Anivellació de gruixos superiors a 35 mm. en sòls interiors en obra nova i rehabilitació.

AVANTATGES:
 • Fàcil aplicació
 • Alt poder autoanivellant
 • Gruixos superiors a 35 mm.
 • Superfície apta per a col·locació de ceràmica (previ tractament) o paviments lleugers no adherits (moqueta, parquet …)
 • Altes prestacions mecàniques
 • Apte per a recobriment de sòl radiant

Morter Autonivellant CT C20

DESCRIPCIÓ:

Morter autonivellant > 3cm és un morter autoanivellant a base de ciment pòrtland, àrids seleccionats i polímers que li atorguen unes extraordinàries propietats de bombament, anivellació i unes excel·lents propietats mecàniques.

USOS:

Anivellació de gruixos superiors a 30 mm. en sòls interiors en obra nova i rehabilitació.

AVANTATGES:
 • Fàcil aplicació
 • Alt poder autoanivellant
 • Gruixos superiors a 30 mm
 • Superfície apta per a col·locació de ceràmica (previ tractament) o paviments lleugers no adherits (moqueta, parquet …)
 • Altes prestacions mecàniques
 • Apte per a recobriment de sòl radiant

 

  Morter de Reparació de Forjat Ràpid R3

  DESCRIPCIÓ:

  MORTER DE REPARACIÓ RÀPID és un morter polímer modificat (PCC) tixotròpic, monocomponent, d’altes resistències i sense retracció per a reparació estructural de elements de formigó, formulat a base  de barreja de conglomerants hidràulics, àrids seleccionats, polímers i fibres que li proporcionen una excel·lent adherència i un molt ràpid desenvolupament de resistències. Especialment indicat per a reparacions en què es requereix el funcionament o el pintat de la superfície a les poques hores de la seva posada en obra.

  USOS:

  Reparació i regeneració d’elements estructurals i no estructurals. Reparació d’elements prefabricats. Treballs de reparació en arestes, cornises, cantells de balcons i sostres. Especialment indicat per a treballs de reparació d’elements prefabricats en els quals el transport no pot esperar, treballs on es requereix el pintat de la superfície ja seca i endurida en poques hores, col·locació d’elements de mobiliari urbà (arquetes, reixetes, etc.) que precisen d’una urgent posada en servei. Treballs de reparació del formigó. Principi 3. Mètodes 3.1 i 3.3. Treballs de reforç estructural del formigó. Principi 4. Mètode 4.4. Conservació i restauració del passivat. Principi 7. Mètodes 7.1 i 7.2.

  AVANTATGES:
  • Ràpid desenvolupament de resistències
  • Assecat ultra ràpid
  • Sense retracció
  • Tixotròpic
  • Excel·lent treballabilitat
  • Excel·lent adherència
  • Exempt de clorurs
  • Apte per a recobriment de sòl radiant

  CONTACTE

  Carretera Pontils a la Llacuna km 1.7
  43421 Pontils (Tarragona)

  Telèfon oficina: 977 881 487
  Telèfon fàbrica: 977 881 161

  administracio@idmmorteros.com